საბუნებისმეტყველო და ტექნოლოგიური საგნები – მომავალი წარმატების კარიბჭე

ბოლო ათწლეულების ტექნოლოგიური პროგრესმა საბუნებისმეტყველო დისციპლინებში კვალიფიციური კადრების ნაკლებობა შესამჩნევი გახადა ბევრ განვითარებულ ქვეყანაში. ფორმალური განათლების სისტემები ხშირად ვერ იძლეოდნენ სწრაფად ცვალებად გარემოში წარმატების მიღწევისთვის აუცილებელ ცოდნას და უნარებს. ამავე…

Continue Reading საბუნებისმეტყველო და ტექნოლოგიური საგნები – მომავალი წარმატების კარიბჭე

ინოვაციური მეთოდები შემოქმედებითი სწავლებისათვის

წინამდებარე პუბლიკაცია მოიცავს ყოველდღიურ სასწავლო პრაქტიკაში და მის ფარგლებს გარეთ განათლების ინოვაციური მეთოდების გამოყენების რეკომენდაციებს, რომლებიც საერთაშორისო ექსპერტების მიერ მომზადდა თანამედროვე თეორიებზე და საკუთარ მდიდარ პრაქტიკაზე დაყრდნობით. წარმოდგენილი თემებია: ინტერაქტიული…

Continue Reading ინოვაციური მეთოდები შემოქმედებითი სწავლებისათვის

სტატია საგანმანათლებლო ელექტრონულ თამაშებზე

სტატია მიმოიხილავს ელექტრონული თამაშების საკლასო სწავლების პროცესში ოთახში გამოყენების პრაქტიკას ევროპული სკოლების გამოცდილებაზე დაყრდნობით. რა ტიპის თამაშებს იყენებენ? როგორ ახდენენ მასწავლებლები მათ ინტეგრაციას სასწავლო გეგმაში? რა პედაგოგიურ მიზნებს აღწევენ? აი…

Continue Reading სტატია საგანმანათლებლო ელექტრონულ თამაშებზე

სტატია სასწავლო პროცესში ექსპერიმენტების გამოყენებაზე

თანამედროვე ზუსტი მეცნიერებისადმი მოსწავლეთა ინტერესის გაღვივება განვითარებულ ქვეყნებშიც კი სერიოზული ამოცანაა. კვლევები მოწმობს, რომ საბუნებისმეტყველო საგნები საკმაოდ არაპოპულარულია სკოლებში, მიუხედავად იმისა, რომ მოსწავლეები მეცნიერებისა და ტექნოლოგიური პროგრესის მნიშვნელობას აღიარებენ. სტატია…

Continue Reading სტატია სასწავლო პროცესში ექსპერიმენტების გამოყენებაზე

სტატია ელექტრონულ საგანმანათლებლო პორტალებზე

ელექტრონული პორტალების შექმნა ინტერნეტის სწრაფ განვითარებას მოჰყვა. ხშირად ასეთი პორტალები მრავალგვარი ინფორმაციის მისაწოდებლად გამოიყენება, ან ბლოკების ერთობლიობას წარმოადგენს, რომელთაგან თითოეული ერთგვარი კარიბჭეა _ მათი საშუალებით სხვადასხვა რესურსი ხელმისაწვდომი ხდება. თანამედროვე…

Continue Reading სტატია ელექტრონულ საგანმანათლებლო პორტალებზე

საგანმანათლებლო ტექნოლოგიების თანამედროვე ტენდენციები

თანამედროვე ინფორმაციული ტექნოლოგიების განვითარების მაღალი ტემპი ხშირად ახალი ტიპის გამოწვევების წინაშე აყენებს სასწავლო პროცესს: სულ უფრო ხშირად ჩნდება შეკითხვები, როგორ მოხდეს ტექნოლოგიური საშუალებების სწავლებაში გამოყენების ისეთი მოდელების შექმნა, რომლებიც დროს…

Continue Reading საგანმანათლებლო ტექნოლოგიების თანამედროვე ტენდენციები

სტატია სწავლებისთვის სასარგებლო ინტერნეტ–ინსტრუმენტებზე

საგანმანათლებლო რესურსების ხელმისაწვდომობა და მრავალფეროვნება მნიშვნელოვნად გაიზარდა ინტერნეტის საყოველთაო გავრცელების შემდეგ. თუ თავდაპირველად ასეთი მასალები და ინსტრუმენტები არ იყო უშუალოდ სასწავლო პროცესზე მორგებული, თანდათან, განათლების სპეციალისტების მიერ ტექნოლოგიების ათვისებასთან ერთად…

Continue Reading სტატია სწავლებისთვის სასარგებლო ინტერნეტ–ინსტრუმენტებზე