შერეული კურსი „ციფრული კომპეტენციები სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებისთვის“

llllllllllllllllllllllllllllll

აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამოქალაქო საზოგადოების ხელშეწყობის ინსტრუმენტის რეგიონული აქტივობების ფარგლებში აგანხორციელდა ტრენინგები სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებისათვის საქართველოდან, სომხეთიდან და აზერბაიჯანიდან ციფრულ კომპეტენციებში, რაც მოიცავდა ელექტრონული დემოკრატიის ინსტრუმენტებს, ონლაინ კომუნიკაციას, ციფრულ უსაფრთხოებას, გუნდურ თანამშრომლობასა და პროექტების მენეჯმენტს, ბენეფიციარებთან და ჩართულ მხარეებთან მუშაობას.

აღმოსავლეთ ევროპის პარტნიორობა სამოქალაქო საზოგადოების ხელშეწყობისთვის.

GDSI კონსორციუმი მარტი – ივლისი 2019